Podmínky zpracování osobních údajů

(dále jen "podmínky")

Použité pojmy:

Správce dat: Ranč pod Rejvízem – penzion, provozovatel: Prontus agro, s.r.o., Ondřejovice 21, 793 76 Zlaté Hory, IČ: 25822756 (dále „Penzion“)
Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

1.    Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Penzionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2.    Penzion se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

    

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1.    Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

2.    V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

  1. Recepční penzionu
  2. Majitel penzionu
  3. Účetní

3.    Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Penzionem. Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům nad rámec zákonné povinnosti Penzionu. 

Informace o zákaznících

1.    Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je Penzion povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let. Telefonní číslo zákazníka eviduje Penzion pouze za účelem komunikace se zákazníkem, jako je doba příjezdu a jiné organizační záležitosti. Telefonní číslo není předáváno třetí osobě. 

2.    Zákazník má kdykoli právo požádat Penzion o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v ubytovací knize Penzionu, v rezervačním kalendáři Penzionu a v knize faktur (pokud je zákazníkem právnická osoba), které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Penzion smaže údaje hosta a skartuje ubytovací knihu. Výše uvedeným zákonům však Penzion musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1.    Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2.    Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem: 

  1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu, které budou mít Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů.
  2. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi; 
  3. Penzion zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
  4. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3.    Penzion se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Penzionem stanoveném a odpovídajícím pokynům Penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Penzionu.

Datum poslední aktualizace: 2.1.2020