Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi poskytovatelem ubytovacích služeb v penzionu Ranč pod Rejvízem, který je provozován společností Prontus agro, s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování v penzionu Ranč pod Rejvízem jako objednatel objednává (dále jen „objednatel, zákazník“).

Podmínky jsou pro všechny strany závazné a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb a zákazníkem. Je povinností každého zákazníka se s těmito VOP seznámit před nástupem do penzionu a při pobytu je dodržovat.

2. Zákazník

Zákazníkem – ubytovaným v penzionu Ranč pod Rejvízem – jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vzniká na základě objednávky (telefonické, e-mailové či rezervací na internetových stránkách poskytovatele ubytovacích služeb www.rancpodrejvizem.cz). Objednávka obsahuje veškeré potřebné údaje – např. jméno zákazníka, počet lůžek/pokojů, termín ubytování,… Objednávka se stává závaznou zasláním potvrzení o rezervaci poskytovatele zákazníkovi, nebo uhrazením zálohy za pobyt v dohodnuté výši.

4. Ceny služeb

Ceny služeb se řídí aktuálně platným ceníkem uvedeným na webu poskytovatele www.rancpodrejvizem.cz.

Pokud je poskytovatelem vyžadována záloha, je splatná složenkou, nebo bankovním převodem na účet poskytovatele a v termínu stanoveném poskytovatelem. Záloha se považuje za splacenou dnem připsání úhrady na účet poskytovatele. Doklad o uhrazení zálohy je nutno uschovat pro nástup ubytování. Doplatek ceny je splatný v den nástupu ubytování. Pokud poskytovatelem není požadována záloha, je celková částka za ubytování splatná v den nástupu ubytování. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je oprávněn:

Zákazník je povinen:

6. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn:

Poskytovatel je povinen:

7. Storno podmínky

Zákazník má právo kdykoli před započetím pobytu odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou (e-mail, dopis). V případě storna pobytu je zákazník povinen si doručení e-mailu a provedení storna u poskytovatele ověřit. Zákazník je povinen zaplatit následující storna poplatky, není – li dohodnuto jinak:

8. Pojištění

Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Poskytovatel doporučuje zákazníkovi sjednat u vybrané pojišťovny vhodné pojištění.

9. Odpovědnost

Poskytovatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení předmětů a osobních věcí všech zákazníků při jejich pobytu v penzionu. Za své věci, zdraví zodpovídá každý ze zákazníků po celou dobu pobytu. Pobyt a pohyb osob v celé nemovitosti, v celém areálu penzionu a na pozemcích s ním souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí zákazníka a všech osob s ním zde pobývajících.

10. Osobní údaje

Zákazník svou objednávkou pobytu u poskytovatele souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění pobytu v ubytovacím zařízení Ranč pod Rejvízem. Více o ochraně osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020 a platí do doby vyhlášení nových Všeobecných podmínek.

Platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou.

Zákazník svou objednávkou prohlašuje, že se se Všeobecnými podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je respektovat.